پرتال جامع رشته ورزش و تربیت بدنی

نام محصول : پایان نامه و روش تحقیق ورزش و تربیت بدنی - مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: ورزش هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته تربیت بدنی پایان نامه ورزش پایان نامه تربیت بدنی روش تحقیق ورزش روش تحقیق تربیت بدنی ورزش همگانی

  نام محصول : پایان نامه و روش تحقیق ورزش و تربیت بدنی - مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

  • فصل اول – طرح تحقیق
  • مقدمه
  • بیان مسأله
  • ضرورت و اهمیت پژوهش
  • اهداف پژوهش
  • هدف کلی پژوهش
  • اهداف ویژه پژوهش
  • فرضیه های پژوهش
  • فرضیه اصلی پژوهش
  • فرضیه های فرعی پژوهش
  • پیش فرض های پژوهش
  • محدودیت های پژوهش
  • تعاریف نظری
  • تعاریف عملیاتی
  • فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیق
  • مقدمه
  • بخش اول : مبانی نظری پژوهش
  • مفهوم تربیت بدنی
  • تعریف ورزش
  • ورزش
  • تعاریف ورزش همگانی
  • مفهوم جهانی ورزش
  • مفهوم ورزش
  • کیفیت زندگی
  • حق به دنبال خوشحالی بودن
  • انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی
  • فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی
  • تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار
  • طبقه بندی ورزش های همگانی
  • گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت
  • تعادل در ورزش
  • مفهوم فراغت
  • توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان
  • فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن
  • نگرش و چارچوب مفهومی آن
  • تعریف نگرش
  • گرایش به ورزش و فعالیت بدنی
  • انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی
  • بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش
  • الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور
  • ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور
  • فصل سوم : روش شناسی پژوهش
  • مقدمه
  • روش پژوهش
  • جامعه آماری
  • نمونه آماری و روش نمونه گیری
  • ابزار پژوهش
  • متغیرهای پژوهش
  • اعتبار و روایی ابزار پژوهش
  • شیوه جمع آوری داده ها
  • روش های آماری
  • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری
  • بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق
  • مشخصات فردی افراد تحت بررسی
  • بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی
  • توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی
  • مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی
  • بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق
  • سایر یافته های پژوهش
  • فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
  • مقدمه
  • خلاصه ی پژوهش
  • یافته های اصلی پژوهش
  • سایر یافته های پژوهش
  • بحث و تحلیل و نتیجه گیری
  • روش های گسترش ورزش همگانی
  • پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش
  • پیشنهادات برای محققین دیگر
  • منابع و پیوست

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه و روش تحقیق ورزش و تربیت بدنی - مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه و روش تحقیق ورزش و تربیت بدنی - مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه و روش تحقیق ورزش و تربیت بدنی - مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه