پرتال جامع رشته ورزش و تربیت بدنی

نام محصول : پایان نامه ارشد ورزش و تربیت بدنی - تاثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد سرویس ساده والیبال

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: ورزش هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته تربیت بدنی پایان نامه ارشد ورزش پایان نامه ارشد تربیت بدنی والیبال

  نام محصول : پایان نامه ارشد ورزش و تربیت بدنی - تاثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد سرویس ساده والیبال

  • فصل اول
  • مقدمه و بیان مسأله
  • مقدمه
  • بیان مسأله
  • ضرورت و اهمیت تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • فرضیه‌های تحقیق
  • پیش فرض‌های تحقیق
  • محدودیت‌های تحقیق
  • تعریف عملیاتی متغیرها
  • الگوی ماهر
  • الگوی در حال یادگیری
  • توصیف كلامی
  • مراحل آزمون
  • مرحله اكتساب
  • مرحله پیش آزمون
  • مرحلة پس آزمون
  • مرحله یادداری
  • كوششهای تمرینی
  • فصل دوم
  • مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
  • مقدمه
  • زمینة نظری موضوع تحقیق
  • اثر بخشی یادگیری مشاهده‌ای از دیدگاه دو نظریة یادگیری حركتی
  • نظریة «حلقة بسته» آدامز (1971)
  • نظریة طرحوارة اشمیت (1975)
  • طرحوارة فراخوانی
  • طرحوارة بازشناسی
  • تنبیهای اولیه از یادگیری مشاهده‌ای
  • تبیین میلر و دلارد از یادگیری مشاهده ای
  • توجیه بندورا از یادگیری مشاهده ای
  • تحلیل اسكینر از یادگیری مشاهده ای
  • مشاهدة نمایش چگونه بر یادگیری اثر می‌گذارد
  • دیدگاه اول
  • زیر فرایند توجه
  • زیر فرایند یادداری یا به یاد سپاری
  • زیر فرایند تولید یا بازسازی رفتار
  • زیرفرایند انگیزش
  • دیدگاه دوم
  • دیدگاه ادراك مستقیم
  • عوامل موثر بر یادگیری مشاهده‌ای
  • ویژگی‌های الگو
  • الگوی ماهر و نسخه برداری
  • موقعیت اجتماعی الگو
  • خود الگودهی
  • تشابه الگو
  • ویژگیهای نمایش
  • برنامه ریزی تمرین
  • فاصله دهی و زمانبندی نمایش
  • تمرین دو نفره
  • زاویة دید
  • تصویر سازی
  • ویژگی‌های مشاهده‌گر
  • سطح مهارت فراگیر
  • سن مشاهده‌گر
  • توجیهات رشدی در الگودهی
  • پیشینة تحقیق
  • فصل سوم
  • روش تحقیق
  • جامعة تحقیق و آزمودنیها
  • متغیرهای تحقیق
  • سطح مهارت الگو
  • كوشش های تمرینی
  • مراحل آزمون
  • متغیرهای وابسته در این تحقیق عبارتند از
  • ابزار اندازه گیری
  • مقیاس ارزیابی الگو ( شكل ) سرویس ساده والیبال
  • روش جمع آوری اطلاعات
  • فیلم الگوی ماهر
  • فیلم الگوی در حالی یادگیری
  • نحوة اجرای آزمون
  • مراحل آزمون
  • مرحله پیش آزمون
  • مرحلة اكتساب
  • مرحلة پس آزمون
  • مرحلة یادداری
  • روشهای تحقیق
  • فصل چهارم
  • یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
  • تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها
  • تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها
  • آزمون فرضیه‌های تحقیق
  • فصل پنجم
  • بحث و نتیجه گیری
  • خلاصه تحقیق
  • بحث و تفسیر یافته ها
  • منابع فارسی
  • منابع انگلیسی

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه ارشد ورزش و تربیت بدنی - تاثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد سرویس ساده والیبال
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه ارشد ورزش و تربیت بدنی - تاثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد سرویس ساده والیبال
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه ارشد ورزش و تربیت بدنی - تاثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد سرویس ساده والیبال

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه